Cewnikowanie endoskopowe zachyłka czołowego: randomizowane badanie kliniczne


Afiliacja

Klinika Otolaryngologii, Szpital Uniwersytecki Fuenlabrada, Uniwersytet Króla Juana Carlosa, Madryt, Hiszpania.


Streszczenie


CELE:

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa cewnikowania endoskopowego zachyłka czołowego w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych obejmującego zatokę czołową.


METODY:

Randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą zaplanowano w taki sposób, aby porównać metodę czynnościowo-endoskopowej chirurgii zatoki czołowej wspomaganej cewnikowaniem endoskopowym zatok (CEZ) oraz tradycyjną metodę czynnościowo-endoskopowej chirurgii zatoki czołowej w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych obejmującego zatokę czołową. W badaniu klinicznym wzięło udział 40. chorych, w przypadku których leczenie zachowawcze było nieskuteczne. Pacjenci byli losowo klasyfikowani do grupy leczonej metodą CEZ lub do grupy leczonej tradycyjnie z zastosowaniem drenażu zatoki czołowej metodą Draf I. Wyniki terapii weryfikowano 12. miesięcy po zabiegu ze szczególnym uwzględnieniem ustąpienia objawów zapalenia zatoki czołowej potwierdzonego radiologicznie techniką tomografii komputerowej, oraz endoskopowej oceny drożności zachyłka czołowego.


WYNIKI:

Spośród 40. chorych zakwalifikowanych do badania klinicznego, 32. pacjentów ukończyło badanie kliniczne. W obu grupach chorych zaobserwowano statystycznie znamienne zmniejszenie objawów zapalenia zatok przynosowych wg punktacji Lunda-Mackaya. Remisję objawów zapalenia zatoki czołowej potwierdzoną techniką tomografii komputerowej obserwowano częściej w grupie leczonej metodą CEZ, aczkolwiek różnica nie była znamienna statystycznie. Podobnie, badanie endoskopowe częściej wykazywało udrożnienie zachyłka czołowego w grupie chorych leczonych metodą CEZ (73% vs 62,5%). Jedynie w 4 przypadkach konieczna była ponowna interwencja chirurgiczna. Nie zaobserwowano poważniejszych powikłań w trakcie terapii.


WNIOSKI:

Cewnikowanie endoskopowe zachyłka czołowego jest względnie bezpieczną i skuteczną metodą leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych w przypadku nieskuteczności terapii zachowawczej.


PMID: 21922974[PubMed - indexed for MEDLINE]
Program Unijny