Streszczenie


CELE BADANIA:

Przerost małżowiny dolnej nosa jest jedną z głównych przyczyn obturacji nosa. Leczenie zachowawcze często nie przynosi spodziewanej poprawy. W takich przypadkach można zaproponować chirurgiczną redukcję małżowin dolnych nosa. Obecnie dostępnych jest wiele technik wykonania zabiegu. Nasz zespół dokonał prospektywnej oceny bezpieczeństwa i skuteczności metody radiofalowej redukcji objętości tkanki (RFVTR) w porównaniu z tradycyjną techniką chirurgiczną.


METODYKA:

Badanie przeprowadzono na populacji 75. pacjentów z objawami obturacji nosa związanej z przerostem dolnej małżowiny nosa opornej na leczenie zachowawcze. Pacjentów podzielono na 3 grupy. W grupie A wykonano zabieg turbinoplastyki (TP) metodą klasycznej resekcji podśluzówkowej; w grupie B wykonano zabieg na małżowinie dolnej metodą RFVTR; grupę C stanowili pacjenci nie poddani terapii (kontrola). W celu zobiektywizowania wyników leczenia, po 1. tygodniu od zabiegu, a także kolejno po 1. i 3. miesiącach wykonano endoskopię nosa, analizę wg wizualnej skali analogowej (VAS), ponadto wykonano rynomanometrię pozycyjną oraz test sacharynowy.


WYNIKI:

Po upływie 1. miesiąca od wykonania zabiegu zaobserwowano istotne zmniejszenie produkcji wydzieliny i zmniejszenie obrzęku małżowiny (P < 0,05) w grupach A i B. Produkcja wydzieliny u pacjentów z grupy A wzrosła okresowo w 7. dniu po zabiegu. W odniesieniu do obturacji nosa i objawów pochodnych, zaobserwowano istotną poprawę w całej populacji pacjentów po 1. miesiącu od zabiegu (P < 0,05), która utrzymywała się do 3 miesięcy po zabiegu (P < 0,0001). Pomiary rynomanometryczne wykazały znaczacy wzrost przepływu nosowego w 3. miesiącu po zabiegu (P < 0,0001). Czas nosowego transportu śluzoworzęskowego wydłużył się w grupie A w pierwszym tygodniu. Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy grupami pacjentów w 1. miesiącu po zabiegu.


WNIOSEK:

Wykazaliśmy w niniejszym badaniu klinicznym, że obie metody leczenia: RFVTR i TP skutecznie poprawiają drożność nosa i zmniejszają dolegliwości związane z obturacją nosa. Za stosowaniem metody RFVTR przemawiają następujące czynniki: wymaga jedynie znieczulenia miejscowego; nie wymaga stosowania tamponady nosa; nie powoduje zmiany czynności śluzoworzęskowej ani nie zwiększa wydzielania lub tworzenia się strupów; ponadto, pacjent może być wypisany do domu tuż po zabiegu. Dlatego też, uważamy, że metoda RFVTR stanowi skuteczną, mało inwazyjną i niezaburzającą fizjologicznej funkcji nosa, alternatywę dla klasycznej metody chirurgicznej TP. Tym niemniej, ze względu na krótki okres obserwacji po zabiegu, konieczne są dalsze badania w kierunku dogłębnej oceny skuteczności i bezpieczeństwa obu technik plastyki małżowiny nosa.

Program Unijny