Porównanie wpływu radiofalowej resekcji tkanki, resekcji z zastosowaniem lasera CO2 i częściowej resekcji małżowiny nosa na funkcję nosowego nabłonka śluzoworzeskowego.


Streszczenie


CELE BADANIA:

Jedną z głównych przyczyn przewlekłej obstrukcji nosa jest patologia małżowiny dolnej. Wciąż nie ma jednoznacznych wytycznych odnośnie postępowania w tym przypadku. Celem badania było porównanie czynności nosa po leczeniu metodą resekcji radiofalowej, resekcji laserowej i częściowej turbinektomii przy pomocy subiektywnej skali objawowej oraz testów obiektywnych.


CHARAKTER BADANIA:

Prospektywne, randomizowane badanie kliniczne.


METODYKA:

Badanie przeprowadzono na grupie 45. dorosłych ochotników z objawami niedrożności nosa i uczucia duszności związanego z przerostem małżowin nosa. W grupie A zastosowano laserową resekcję małżowiny dolnej po jednej stronie i częściową turbinektomię małżowiny dolnej po drugiej stronie. W grupie B zastosowano radiofalową resekcję małżowiny dolnej po jednej stronie i częściową turbinektomię małżowiny dolnej po drugiej stronie. Grupę C (kontrolną) stanowili pacjenci, którzy nie byli leczeni chirurgicznie. W celu rzetelnej oceny wyników leczenia pacjenci zostali zbadani klinicznie, a ponadto przeprowadzono badanie w oparciu o wizualną skalę analogową, wykonano rynomanometrię oraz izotopową analizę czasu nosowego transportu śluzoworzęskowego.


WYNIKI:

W 12. tygodniu po zabiegu przeprowadzono analizę czasu nosowego transportu śluzoworzęskowego u każdego z pacjentów uczestniczących w badaniu. Średni czas nosowego transportu śluzoworzęskowego wynosił: 25,60 minut po stronie operowanej techniką resekcji laserowej, w porównaniu z czasem 11,40 minut po stronie operowanej techniką częściowej turbinektomii. W grupie pacjentów operowanych techniką resekcji radiofalowej i częściowej turbinektomii, średni czas nosowego transportu śluzoworzęskowego wynosił odpowiednio: 10,33 minut po stronie operowanej techniką radiofalową i 11,33 minut po stronie częściowej turbinektomii. Pomiary rynomanometryczne wykazały istotne zmniejszenie oporów po obu stronach u pacjentów z grup A i B.


WNIOSKI:

Badanie kliniczne wykazało, że radiofalowa resekcja małżowiny nosa skutecznie zmniejsza objawy obturacji nosa zachowując jednocześnie czynność nosowego transportu śluzoworzęskowego. Laserowa resekcja małżowiny jest skuteczna w leczeniu obturacji nosa, jednakże w istotny sposób upośledza czynność nosowego transportu śluzoworzęskowego. Wyniki uzyskane techniką częściowej turbinektomii są porównywalne z wynikami uzyskanymi techniką resekcji radiofalowej.Program Unijny