Streszczenie


CELE BADANIA:

Radiofalowa redukcja objętości małżowiny nosowej w warunkach kontrolowanej i monitorowanej temperatury (z ang. RFTVR) jest nową metodą leczenia obturacji nosa z powodu przerostu małżowiny nosowej. Porównaliśmy fizjologiczną czynność nosa po leczeniu metodą RFTVR oraz metodą sublimacyjnej turbinoplastyki laserowej (z ang. LVT) korzystając z subiektywnej skali nasilenia objawów i testów obiektywnych.


CHARAKTER BADANIA:

Prospektywne, randomizowane badanie kliniczne.


METODYKA:

Grupę badaną stanowiło 24. pacjentów z objawami obturacji nosa spowodowanymi przerostem dolnej małżowiny nosowej, których poddano prospektywnej ocenie klinicznej w okresie od marca 1999 r. do października 1999 r. w Państwowym Szpitalu Uniwersyteckim w Seulu (Korea). Grupę 16. pacjentów poddano leczeniu metodą RFTVR, a 8. pacjentów metodą LVT. Fizjologiczną czynność nosa analizowano przed zabiegiem i po zabiegu w oparciu o wizualną skalę analogową nasilenia objawów, butanolowy test progowy, test sacharynowy, rynometrię akustyczną, rynomanometrię i pomiar częstotliwości ruchu rzęskowego.


WYNIKI:

W 8. tygodniu po zabiegu nasilenie i częstość występowania obturacji nosa uległy subiektywnej poprawie odpowiednio w 81,3% i w 93,8% u pacjentów z grupy RFTVR, w porównaniu z odpowiednio 87,5% i 87,5% w grupie LVT. Zaobserwowano istotną poprawę stanu klinicznego począwszy od 2-3 dnia po zabiegu w grupie RFTVR, podczas gdy w grupie LVT odnotowano istotną poprawę objawów ze strony nosa w 8. tygodniu po zabiegu. Tym niemniej, obiektywnie oceniane funkcje nosa, w tym objętość nosa i całkowity opór nosowy, uległy poprawie w 8. tygodniu po zabiegu w obu grupach. Wśród pacjentów zgłaszających zaburzenia węchu, odnotowano poprawę u 55,6% pacjentów z grupy RFTVR i 63,6% z grupy LVT. Czas przejścia sacharyny przez nos oraz częstotliwość ruchu rzęskowego pozostały bez zmian w grupie RFTVR.


WNIOSEK:

Radiofalowa redukcja objętości małżowiny nosowej w warunkach kontrolowanej i monitorowanej temperatury (RFTVR) stanowi korzystną alternatywę w leczeniu przewlekłego przerostu małżowiny nosa.

Program Unijny